آنتراکنوز موز Banana anthracnose

بیماری ناشی از قارچ Colleotrichum musae که روی پوست میوه تولید لکه های قهوه ای تا سیاه می دهد. در بعضی موارد این قارچ دم میوه را در خوشه آلوده میکند که در این صورت بیماری بنامblack end یا crown rot نامیده می شود.


کنترل :

1-حذف شاخه های خشکیده

2-تقویت گیاه

3-استفاده از قارچکش های زینب و فربام 1/5 - 2 در هزار

4- کنترل آفات وسایر بیماریها

[ شنبه ۸ مهر۱۳۹۱ ] [ ] [ مهندس ایمان کربلایی محمد ]

[ ]